nrStar™ Functional LncRNA PCR 芯片(H/M)

 • 簡介
 • 芯片特點
 • 數據庫
 • 實驗流程
 • 說明書
 • Arraystar  nrStarTM Functional LncRNA PCR芯片(H/M)可分別檢測372個和185個已報道的與人或小鼠生物學功能或疾病相關的金標準lncRNA,為研究人員探索LncRNA功能及其生物標誌物潛力提供了一個簡單、準確和數據豐富的解決方案。


  產品列表

  芯片名稱 貨號 規格 描述
  nrStarTM Human Functional LncRNA PCR Array AS-NR-004-1 384-well/ plate 包含372個與人生物學功能和疾病緊密關聯的已知功能lncRNA轉錄本
  nrStarTM Human Functional LncRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) AS-NR-004-1-R 384-well/ plate
  nrStarTM Mouse Functional LncRNA PCR Array AS-NR-004M-1 384-well (2*192) / plate 包含185個與小鼠生物學功能和疾病緊密關聯的已知功能lncRNA轉錄本
  nrStarTM Mouse Functional LncRNA PCR Array (Roche Light Cycler 480) AS-NR-004M-1-R 384-well (2*192) / plate

  •全麵收集已知的與生物學功能或疾病明確相關的LncRNA

  •功能性LncRNA和疾病相關lncRNA都經過詳細分類、注釋和交叉引用

  •所有引物均經過多種樣品類型的驗證,充分滿足生物標記物鑒定的需要。

  •轉錄本特異性PCR引物可以明確且準確地檢測每個LncRNA異構體。

  為確保 nrStarTM Functional LncRNA PCR Array的實驗效果,推薦配套使用Arraystar rtStarTM First-Strand cDNA Synthesis Kit  Arraystar SYBR® Green Real-time qPCR Master Mix>


 • • 覆蓋大量已知功能lncRNA:從新版的數據庫和權威文獻中收集與生物功能或人類疾病關聯的LncRNAs。


  圖1. 部分與疾病相關的lncRNA(來自Bartonicek et al. 2016)

  圖2. 部分參與心髒功能通路的lncRNA(來自Devaux et al. 2015)


  • 詳盡的lncRNA注釋:這些與癌症、心血管疾病、神經退行性疾病等相關的lncRNA被詳細分類、注釋並交叉引用。

         表1.這些注釋包括:

         基因組位置:[增強子、反義、基因間、內含子、雙向……]

         靶基因mRNA

         作用機製:[信號傳導、靶標誘捕、分子支架、分子向導、內源競爭性RNA、miRNA海綿、可變剪接 ……]

         生物功能:[細胞周期、細胞分化、甲基化、免疫、代謝……]

         疾病:[癌症、心血管疾病、神經退行性疾病、腎病、糖尿病、綜合症……]


         注釋舉例1 - 癌症相關lncRNA NBAT-1

   

  圖3. 綠色背景框圖中展示了NBAT-1的注釋信息


         注釋舉例2 - 心血管疾病相關lncRNA Mhrt


  圖4. 藍色背景框圖中展示了Mhrt的注釋信息


         注釋案例3- 神經退行性疾病相關lncRNA BACE1-AS

   

  圖5. 紅色背景框圖中展示了BACE1-AS的注釋信息


  • 生物標誌物篩選和驗證利器:所有引物都經過優化,且在多種樣本類型樣本中進行了驗證,充分滿足生物標誌物鑒定的需要。


   

  圖6. PCR芯片中已報到的有生物標誌物潛能和應用的lncRNA示例


  • 轉錄本特異性檢測:通過靶向特異性的外顯子或可變剪接點,芯片中的PCR引物準確有效的檢測每個LncRNA轉錄本。

  • 可靠和精確的定量:通過使用外部對照(RNA spike-in、陽性PCR對照)、基因組DNA對照及6個內參管家基因,確保每一個lncRNA都被精確檢測。計算摒棄了單個參考基因數據標準化方式,使用多個參考基因的平均值對數據進行標準化。

  • 簡單便捷:384孔板,即拆即用。隻需將反轉好的cDNA與qPCR Master Mix混合,加入到384孔板,即可進行qPCR反應。所有流程可在4小時內完成。

 • Human Functional LncRNA List

  癌症:

  7SK, AA174084, AB073614, ABHD11-AS1, ACTA2-AS1, ADAMTS9-AS2, AF339813, AFAP1-AS1, AIRN-1, AIRN-2, AK095147, AP5M1, APOC1P1, ARA-1, ARA-2, ATG9B-1, ATG9B-2, BANCR, BCAR4-1, BCAR4-2, BGLT3, BLACAT1, BOK-AS1, C5orf66-AS1, CASC11-1, CASC11-2, CASC2-1, CASC2-2, CASC9, CBR3-AS1-1, CBR3-AS1-2, CCAT1, CCAT2, CCDC26, CCEPR, CRNDE, CTB-89H12.4, CTBP1-AS, DLEU1-1, DLEU1-2, DNM3OS-1, DNM3OS-2, DRAIC (LOC145837), DSCAM-AS1-1, DSCAM-AS1-2, EGFR-AS1, EGOT, ENST00000434223, ENST00000456816, ENST00000480739, EPB41L4A-AS1, EPB41L4A-AS2, EWSAT1, FALEC, FAS-AS1 (SAF), FER1L4, FEZF1-AS1, FGF14-AS2, FLG-AS1-1, FLG-AS1-2, FOXCUT, FTX, GACAT1-1, GACAT1-2, GACAT2, GACAT3, GAPLINC-1, GAPLINC-2, GAS5, GAS8-AS1, GATA6-AS1, GHET1, H19-1, H19-2, HAGLR, HAND2-AS1, HCP5, HIF1A-AS1, HIF1A-AS2, HNF1A-AS1, HOTAIR-1, HOTAIR-2, HOTAIR-3, HOTAIRM1-2, HOTTIP, HOXA-AS2 , HULC, KCNQ1OT1, KRASP1, KRT18P55, KRT7-AS, L1PA16, LINC00032, LINC00152-1, LINC00152-2, LINC00152-3, LINC00312, LINC00467, LINC00473, LINC00668, LINC00673, LINC00857, LINC00901 , LINC00951, Linc00963, LINC00970, LINC01133, LINC01315-1, LINC01315-2, LINC01630-1, LINC01630-2, LINC-PINT, Linc-POU3F3-1, Linc-POU3F3-2, lincRNA-p21, lincRNA-RoR, lncRNA-CTD903, lncRNA-HEIH, LOC100130476, LOC100507661 , LOC101054525 , LOC389332, LSINCT5, LUCAT1, LUNAR1, LUST, MACROD2-AS1-1, MACROD2-AS1-2, MEG3-1, MEG3-2, MER11C, MIAT, MINA, MIR100HG, MIR155HG, MIR17HG, MIR31HG, MT1JP, MYCNOS-1, MYCNOS-2, MYCNUT, NAMA-1, NAMA-2, NBAT-1, NDM29, NEAT1-1, NEAT1-2, NKILA, NPTN-IT1, OR3A4P, ORAOV1, PACERR, PANDAR, PARROT, PAX8-AS1-1, PAX8-AS1-2, PCA3-1, PCA3-2, PCAT-1, PCAT18, PCAT29, PCAT6-1, PCAT6-2, PCBP2-OT1, PCGEM1, PGM5-AS1-1, PGM5-AS1-2, PICSAR, PINC, POU6F2-AS2, PRNCR1, PSF inhibiting RNA, PTCSC1, PTCSC3, PTENP1, RGMB-AS1, RMEL3, RUNX1-IT1, SAMMSON , SBF2-AS1, SCHLAP1, SNHG1, SNHG15, SNHG16, SNHG20, SNHG5, SOX2OT, ST7-AS1, ST7-AS2-1, ST7-AS2-2, ST7-OT3, ST7-OT4, SUMO1P3, TARID, TCL6, TDRG1, TERC, TIE1-AS, TRERNA1, TRIM52-AS1-1, TRIM52-AS1-2, TUG1-1, TUG1-2, TUSC7 , TUSC8, U79277, uc.338, uc.73A(P), UCA1, UFC1 lincRNA , VLDLR-AS1, WSPAR, WT1-AS-1, WT1-AS-2, WT1-AS-3, X91348, Yiya, ZEB2-AS1, ZFAS1-1, ZNF582-AS1-1, ZNF582-AS1-2, ZNF582-AS1-3

  神經退行性疾病:

  17A, 51A, anti-NOS2A, ATXN8OS , BACE1-AS, BDNF-AS-1, BDNF-AS-2, CDKN2B-AS1, DGCR5, DLX6-AS1, DPY19L2P2-1, DPY19L2P2-2, GDNF-AS1 -1, H19-1, H19-2, HAR1A, HAR1B (HAR1R), HTT-AS, LINC00299, LINC00599, LINC01262, lincRNA-p21, MALAT1, MEG3-1, MEG3-2, MIAT, NAT-RAD18, NEAT1-1, NEAT1-2, PINK1-AS, PNKY, RMST, SCAANT1, SNHG1, SNHG3, SOX2OT, TUG1-1, TUG1-2, TUNA-1, TUNA-2, U1 spliceosomal lncRNA, UCH1LAS  

  心血管疾病:

  7SK, ALIEN, ATG9B-1, ATG9B-2, CARMEN-1, CDKN2B-AS1, EMX2OS, FENDRR, FGF10-AS1, GAS5, H19-1, H19-2, HAS2-AS1, HIF1A-AS1, HIF1A-AS2, HOTAIR-1, HOTAIR-2, HOTAIR-3, KCNQ1OT1, LINC00323, lincRNA-p21, LOC100129973, LOC100507537, MHRT, MIAT, MIR222HG, NONHSAT073641, NONHSAT112178, Novlnc35, Novlnc44, Novlnc76, NPPA-AS1, NRON, PANCR, PUNISHER, PVT1, SALRNA1, SENCR, SMILR, TERMINATOR, TIE1-AS, TUG1-1, TUG1-2, UCA1  

  腎病:

  ENST00000456816, GAS5, H19-1, H19-2, HIF1A-AS1, HIF1A-AS2, HOTAIR-1, HOTAIR-2, HOTAIR-3, KCNQ1OT1, LOC389332, MEG3-1, MEG3-2, PVT1, RP11-354P17.15-001, TapSAKI, X91348

  糖尿病:

  CDKN2B-AS1, HI-LNC25-1, HYMAI, IGF2-AS-1, LINC00271, MEG3-1, MEG3-2, NONRATT021972, PDZRN3-AS1, PVT1  

  免疫係統:

  GATA3-AS1-1, GATA3-AS1-2, GATA3-AS1-3, IFNG-AS1-1, IFNG-AS1-2, Linc-DC , lincRNA-EPS, M18204, MAFTRR, NRAV, NRIR, NTT, PACERR, RHOXF1P1, THRIL

  細胞周期:

  CCND1 associated ncRNAs, CDKN2B-AS1, H19-1, H19-2, HULC, KCNQ1OT1, lincRNA-p21, lincRNA-RoR, lncRNA-HEIH, PANDAR, TUSC7

  脂質代謝和脂肪生成:

  APOA1-AS, HOTAIR-1, HOTAIR-2, HOTAIR-3, HULC, NEAT1-1, NEAT1-2, RP1-13D10.2


  Mouse Functional LncRNA List

  癌症:

  9530018H14Rik; Airn-1; Airn-2; Airn-3; C130071C03Rik-1; C130071C03Rik-2; Dreh; Esrp2-as-1; Esrp2-as-2; Esrp2-as-3; H19; Hottip-1; Hottip-2; Lncpint-1; Lncpint-2; Lncpint-3; lncRNA-Smad7-1; lncRNA-Smad7-2; lncRNA-Smad7-3; Malat1; Meg3-1; Meg3-2; Mira; Pinc; Trp53cor1

  心髒發育和心血管疾病:

  4930503E24Rik; AK028007; AK038798; AK044955; AK139328; AK143294; AK143693; AK153778; Atp2a2; Bvht; C2dat1; CAIF; Chaer; Cyp4b1-ps2; Chast; Dworf; Fendrr-1; Fendrr-2; Gm12919; Gm13865; Gm14155; Gm15054; Gm15834; Gm32592; Gm6644; Gm6768; LeXis-1; LeXis-2; Meg3-1; Meg3-2; Mhrt; Mirt1; Sghrt-1; Sghrt-2; Srsf9; Tdpx-ps1; TK99129; Uph; Wt1os

  糖尿病:

  LincRNA-Gm4419-1; LincRNA-Gm4419-2; Meg3-1; Meg3-2; Pluto; Rian

  胚胎幹細胞多能性及分化:

  1700007L15Rik; Digit; Evx1as; G730013B05Rik-1; G730013B05Rik-2; Gm16845-1; Gm16845-2; Gm2694-1; Gm2694-2; Halr1; linc1242; linc1257-1; linc1257-2; linc1368; Panct1; Snhg3

  基因組印跡:

  Kcnq1ot1; Nctc1; Nespas

  免疫係統發育、免疫應答和免疫疾病:

  Gas5; Lnc13; lncKdm2b; lncRNA-ACOD1; lncRNA-Nfkb2-1; lncRNA-Nfkb2-2; lnc-Smad3; Malat1; Mir142hg; Mirt2; Morrbid-1; Morrbid-2; Morrbid-3; Ptgs2os2; Rmrp; Rroid

  腎病:

  np_17856, np_5318, Xist-1; Xist-2

  肝病:

  Airn-1; Airn-2; Airn-3; APOA4-AS; lnc-LFAR1

  脂質代謝、脂肪合成和脂肪細胞分化:

  C730029A08Rik; C730036E19Rik; Gm15050; Gm16551

  神經元發育、分化和疾病 :

  4930570G19Rik-1; 4930570G19Rik-2; Abhd11os; AK133808; Dalir; Dleu2; Dlx1as; Egr2-AS; Gm30731; lncOL1; lncOL1; Miat-1; Miat-2; Nkx2-2os; Paupar; Rmst; Six3os1-1; Six3os1-2; Six3os1-3; Six3os1-4; Six3os1-5; Six3os1-6; Sox2ot; Uchl1os

  rRNA 代謝:

  5S-OT, PAPAS

  精原幹細胞存活、精子生成和不育:

  Gfra1; Hm629797; lncRNA033862; Neat1-1; Neat1-2

  骨骼及肌肉發育:

  LOC105246506; lnc-31; Msx1os; Munc; Myhas; Yam-1

  X染色體失活:

  Firre; Ftx-1; Ftx-2; Jpx; Rr18; Tsix; Xist-1; Xist-2

  其他生物學功能和疾病:

  6430411K18Rik; AK081227; alncRNA-EC7; CAIF; Egr2-AS; Hotair; Hoxaas3; lncLGR; Mdrl; Mir124a-1hg; Neat1-1; Neat1-2; Rubie; Smn-AS1; Snhg5; Tog; Ttc39aos1; Tug1-1; Tug1-2; Tug1-3; Vax2os-1; Vax2os-2

  注:後綴 (-1, -2, -3 …) 表示lncRNA基因的不同轉錄本
 • 圖1. nrStarTM Functional LncRNA PCR芯片實驗流程


  適用的qPCR儀:

  ABI ViiATM 7

  ABI 7500 & ABI 7500 FAST

  ABI 7900HT

  ABI QuantStudioTM 6 Flex Real-Time PCR system

  ABI QuantStudioTM 7 Flex Real-Time PCR system

  ABI QuantStudioTM 12K Flex Real-Time PCR System

  Bio-Rad CFX384

  Bio-Rad iCycler & iQ Real-Time PCR Systems

  Eppendorf Realplex

  QIAGEN Rotor Gene Q 100

  Roche LightCycler 480

  Stratagene Mx3000

  Roche LightCycler 480